Правила и условия

Общи условия:

1.ПРЕДМЕТ

Настоящият документ съдържа Общите условия, които уреждат взаимоотношенията между Клиентите на електронния магазин belanor.com за покупка на стоки. Тези условия обвързват всички потребители и Клиенти. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта belanor.com. Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

Чл.1.1 Продавачът публикува на адрес www.belanor.com
- описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
- продажната цена, с включен  ДДС, както и тарифа за стойността транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
- информация за начините на плащане и доставка
- всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на клиента преди закупуването на стоката от клиента.


Чл.2.1 За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.belanor.com стоки клиентът трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.belanor.com. При попълване на електронната форма за регистрация клиентът е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Продавачът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на клиента до профила му. Преди извършване на изявлението клиента може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 

Чл.3.1 С акта на регистрацията си Клиентът изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на клиента с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани чрез www.belanor.comЧл.4.1 Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "ВХОД". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количка”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката, начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката”. При извършена заявка електронният магазин www.belanor.com уведомява клиента за извършената заявка на посочения при регистрацията email адрес. Представител на магазина  предприема действия за осъществяване на контакт с клиента с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин belanor.com и клиент подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Чл.5.1 Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. 

 

. 2.ПОРЪЧКА:

2.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

2.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт

2.3. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

• продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

2.4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от клиента адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на онлайн магазин belanor.com и клиента

2.5.Стоката се предава на адреса за доставка на клиента или на трето лице - представител на клиента, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице - представител на клиента подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

2.6.Продавачът има право:

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

- да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;

- да събира и използва информация относно своите клиенти, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията  и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Продавачът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.

2.7.Клиентът се задължава:

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия  belanor.com, и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия

- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

- да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията продавачът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на клиента. В тези случаи продавачът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

2.8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1 Продавач –Беланор

3.2. Платформата – домейна www.belanor.com

3.3. Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.4. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Беланор и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Беланор, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.6. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувача и Продавача през Платформата.

3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.8. Съдържание:

• цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Беланор на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

• информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

• данни относно Продавача.

4.Доставка-

4.1.Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Продавачът се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Продавачът не

носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

4.2.Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Продавача. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Продавачът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Продавача са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Продавачът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

4.3. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

4.4.При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

4.5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

5. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

5.1 Цялото съдържание, включително,но не само статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание публикувани на Интернет страницата са собственост belanor.com и само компанията притежава разрешение за ползване.Всички права са запазени. Изработка и поддръжка Timag TEAM