Администраторът на лични данни, предоставени директно от потребителите в резултат на допитване до този сайт, е Belanor, със седалище в гр. Пловдив, в лицето на изпълняващия понастоящем длъжността главен изпълнителен директор. Ръководител обработка на личните данни е Комисията за защита на личните данни на "Belanor" (по-нататък „Комисия за защита на личните данни”), която се намира в централата на компанията. 

Обработката на данни, свързана с предоставяните от сайта на "Belanor" услуги, се извършва в гореспоменатото седалище на компанията изключително от технически състав в рамките на самата компания, специално назначен за такава обработка, или от доставчици по поддръжката, ангажирани при извънредни случаи. Лични данни, придобити от сайта няма да бъдат предоставяни на трети лица или обявявани публично, освен в случаите, когато потребителите желаят да получават информационни материали или абонамент за бюлетини; тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставяне на исканите услуги. 

Личните данни се обработват от автоматизирани устройства само за периода, необходим за постигане на целите, заради които са събрани данните. Предприети са специални мерки за сигурност, които да предотвратят загуба, неправомерно, неправилно използване или неоторизиран достъп до личните данни. 

Притежателите на лични данни имат право по всяко време да получават потвърждение дали такива данни съществуват, както и да знаят тяхното съдържание и произход, също така да проверяват тяхната точност, или да изискват допълване или коригиране на данните (Чл. 7, Законодателен декрет 196/2003).
По силата на гореспоменатия закон, притежателите на данни са в правото си да поискат заличаване, промяна чрез анонимна форма или блокирането на данни, обработката на които нарушава закона и при всички случаи да възразят, на правно основание, обработката на личните им данни.
Такива искания трябва да се адресират изрично към Комисията за защита на личните данни на адрес comitato.privacy@belanor.com. 

Тази забележка, публикувана на http://belanor.com, е предмет на периодично обновяване и/или промени, наложени от закона.